top of page

Allmänna Villkor

1. Tillämpning

1.1 MaskinMäklarn/Jan Vellner, (nedan ”MaskinMäklarn”) har framtagit och har rätten till ett sortiment av olika varor och tjänster (nedan ”Produkterna”). Produkterna framgår av sortimentet som vid var tid presenteras i MaskinMäklarns webshop www.maskinmaklarn.com

1.2 Den som MaskinMäklarn tillhandahåller Produkterna till definieras nedan som ”Kunden”. 

1.3 Dessa köpvillkor reglerar MaskinMäklarns och Kundens rättigheter och skyldigheter vid tillhandahållande av Produkterna, samt parternas härtill angränsande förhållande i övrigt, om ingenting annat skriftligen har avtalats mellan MaskinMäklarn och Kunden. Kunden accepterar dessa köpvillkor genom att ingå avtal med Leverantören avseende tillhandahållande av Produkter efter att ha givits möjlighet att ta del av dessa köpvillkor.

1.4 Dessa köpvillkor gäller i den omfattning annat inte är uttryckligen avtalat mellan Kunden och Leverantören. 

1.5 MaskinMäklarns köpvillkor och prislista gäller från och med 2016-08-08 och ersätter tidigare av MaskinMäklarns publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom MaskinMäklarns webshop utgör MaskinMäklarns ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på MaskinMäklarns webshop samt i övriga publikationer har webshopen företräde.

2. Pris och betalning

2.1 Priserna i MaskinMäklarns webshop uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor.

2.2 MaskinMäklarn äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan MaskinMäklarn och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

2.3 Försäljning sker till företag, privatpersoner, föreningar och organisationer mot kontokort, PayPal eller mot faktura.

2.4 Vid betalning mot faktura gäller förskottsbetalning.

2.5 Anmärkning mot faktura måste ske inom 7 dagar från mottagandet av fakturan.

3. Fraktkostnad

3.1 MaskinMäklarn debiterar kunden fraktkostnad som baseras på storlek och vikt på godset.

3.2 Fraktpriserna är fasta och debiteras enligt gällande prislista. Fraktkostnaden läggs alltid på direkt i kassan och gäller för leverans till ett leveransställe.

3.3 Vid avhämtning hos MaskinMäklarns leverantör/tillverkare ska betalning styrkas genom uppvisande av betald beställning eller faktura för att utlämning av godset ska kunna ske.

4. Leverans

4.1 Normalorder levereras 2-5 arbetsdagar efter av oss godkänd order. Efter beställning kommer en beställningsbekräftelse automatiskt att genereras av webshopen och skickas till Kunden per e-post. Efter godkänd order kommer ett formellt ordererkännande att skickas till Kunden per e-post med information om lagerstatus, (samtliga produkter lagerförs dock reserverar vi oss för eventuell mellanförsäljning) transportör och sändningsnummer för spårning av godset.

4.2 MaskinMäklarn samarbetar med flera olika leverantörer, på olika orter i Sverige, beroende på produkt och ansvarar därför inte för transportbokningen. Beroende på vilken transportör vår leverantör anlitar kan därför transportrutinerna variera. Information om transportrutiner sker vid det formella ordererkännandet. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Godset levereras till kunden normalt inom 2-5 arbetsdagar (inom Sverige) efter avgång från vår leverantör. Transportören gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 17:00 vardagar, finns ingen på plats för att ta emot godset uppstår en s.k. bomkörning. Transportören gör ett nytt försök att leverera godset nästa arbetsdag och kunden får då stå för kostnaden av ny utkörning. 

4.3 I de särskilda fall vi levererar till privatpersoner och föreningar samt om företagets leveransadress är en postbox, har ett boxpostnummer eller inte är bemannat under normal dagarbetstid kan varan eventuellt levereras med tillägget telefonavisering, förutsatt att Kunden kan möta upp transportören på överenskommen tid. Kostnaden för detta debiteras kunden.

4.4 MaskinMäklarn tillämpar leveransvillkor enligt Incoterms 2000. Detta innebär att kund övertar det formella ansvaret för transporten efter att MaskinMäklarn lastat godset på fraktförarens bil. Eventuella reklamationer avseende fraktskador eller saknat gods skall därför ställas av kund direkt mot transportören.

4.5 När Produkten levereras från vår leverantör får Kunden en leveransavisering per e-post. I denna leveransavisering finns information som gör det möjligt för Kunden att följa och spåra sitt gods fram till leverans hos Kunden.

4.6 Ansvaret för Produkten går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

4.7 Äganderätten till Produkten övergår från MaskinMäklarn eller MaskinMäklarens leverantör till Kunden när Kunden till MaskinMäklarn har erlagt full betalning för Produkten.

4.8 MaskinMäklarn har rätt att vid tillhandahållandet av Produkterna använda sig av underleverantör.

5. Kundens medverkan etc

5.1 Kunden ska förse MaskinMäklarn med tillräcklig information samt på annat sätt medverka till köpet så att MaskinMäklarn ska kunna fullgöra köpet. 

6. Garanti

6.1 MaskinMäklarn är endast underleverantör och har därför inget direkt garantiansvar för sålda produkter utan följer respektive leverantörs garantivillkor. Dessa finns kortfattade på varje enskild produktsida i MaskinMäklarns webshop. Tillverkarens/leverantörens fullständiga garantivillkor finns på respektive hemsida. Länkar till dessa finns att tillgå på maskinmaklarn.com. Det åligger Kunden att ta del av dessa villkor innan köp.

6.2 Vid reklamation skall kund maila in sitt reklamationsärende till maskinmaklarn@gmail.com och ange kunduppgifter, ärende, beskrivning av bristen, samt bilder som påvisar bristen i varan. Baserat på den information kunden lämnar i mailet kommer kvalitetsansvarig hos vår leverantör att återkomma till kunden med besked om lämplig hantering av reklamationen.

7. Ansvar

7.1 Om Kunden gentemot MaskinMäklarn önskar göra gällande påföljder avseende brist i MaskinMäklarns åtagande, såsom fel eller försening i tillhandahållande av Produkten, skall Kunden göra det skriftligen inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt bristen dock inte senare än 7 dagar efter att Produkten har levererats. Om sådan reklamation inte görs har Kunden inte någon rätt att göra gällande påföljder. 

7.2 MaskinMäklarn ansvarar endast för brist i sitt åtagande om MaskinMäklarn har handlat försumligt eller uppsåtligt. 

7.3 MaskinMäklarn är aldrig ersättningsskyldig för skada hos Kunden. MaskinMäklarn är härtill aldrig ersättningsskyldig för indirekt skada hos Kunden eller tredjemansskada. Ersättning utgår heller inte om Kunden har försäkring som täcker skadan. 

7.4 Transportskada eller transportförsening skall senast på ankomstdagen av leveransen anmälas direkt till tranportören. MaskinMäklarn har inte ansvar för att ersätta transportskada, i enlighet med gällande leveransvillkor. 

8. Force Majeure

8.1 Vardera parten är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av partens åtagande hindras av någon omständighet som parten skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder parten inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, olyckshändelser. 

8.2 Om omständighet av i punkten 8.1 angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för parternas respektive prestationer till dess hindret undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindrats enligt punkten 8.1 mer än tre månader äger vardera parten utan ersättningsskyldighet eller ansvar skriftligen frånträda Avtalet.

9. Övrigt

9.1 Leverantören hämtar inte ut returer mot postförskott. 

9.2 Dessa avtalsvillkor ändrades senast den 2016-08-08. Leverantören kan när som helst ändra avtalsvillkoren. Sådan ändring skall dock inte tillämpas på ett avtal som Kunden och Leverantören har ingått före de ändrade villkoren har hållits tillgängliga för Kunden. 

9.3 Svensk rätt ska vara tillämplig på förhållandet mellan Kunden och Leverantören. I den mån tvist uppstår mellan Kunden och Leverantören avseende tillhandahållande av Produkt eller härtill angränsande förhållande i övrigt ska sådan tvist lösas av svensk allmän domstol. 

9.4 Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. Vid första besök på www.maskinmaklarn.com ges Kunden möjlighet via ett pop-up fönster att få information om cookies, acceptera eller stänga av tjänsten. Denna information finns även tillgänglig längst ner på websidan.

bottom of page