top of page

PayPals köparskydd

13.1 Vilka typer av problem omfattas?

 1. PayPals köparskydd hjälper dig med något av dessa problem: 

  1. Du har inte fått objektet som du har betalat med PayPal – "Objekt inte mottaget" ("INR").

  2. Du har fått ett objekt som du betalat för med PayPal, men det "stämmer inte med beskrivningen" ("SNAD"). Ytterligare information om vad vi menar med "SNAD" återfinns i avsnitt 13.9.

 2. Om problemet är en transaktion som du inte har godkänt (inklusive men inte begränsat till en dubblettbetalning eller felaktig betalning vid användning av PayPals platsbaserade betalningsfunktioner), rapporterar du den icke godkända transaktionen via PayPals säkerhetssidagenom att följa länken "Säkerhet" längst ner på startsidan för PayPals webbplats.

13.2 Vilka är villkoren för PayPals köparskydd?
Du måste uppfylla alla dessa krav för att vara kvalificerad för en betalning enligt PayPals köparskydd:

 1. Betalningen måste gälla ett kvalificerat objekt och vara utförd från ditt PayPal-konto (se avsnitt 13.3 för mer information om kvalificerade objekt).

 2. Betalat det fulla beloppet för ett kvalificerat objekt i en enda betalning. Objekt som köps med flera delbetalningar är inte kvalificerade.

 3. Gör betalningen till betalningsmottagaren via: 

  1. för INR-krav (ej mottaget objekt) som gäller köp: fliken Överföra pengar på PayPals webbplats genom att klicka på fliken "Köp", eller säljarens PayPal-betalningsflöde

  2. för SNAD-krav (skiljer sig markant från beskrivningen) som gäller kvalificerade köp som gjorts: fliken Överföra pengar på PayPals webbplats genom att klicka på fliken "Köp", eller säljarens PayPal-betalningsflöde (inklusive men utan begränsningar, PayPals platsbaserade betalningsfunktioner om de använts av säljaren).

 4. Inleda en tvist inom 180 dagar från det att du skickade betalningen och följa webbprocessen för tvistlösning som beskrivs nedan under "Hur gör jag för att lösa mitt problem?" i avsnitt 13.5.

13.3 Vilken typ av betalningar är kvalificerade för ersättning enligt PayPals köparskydd?

 1. Köp av de flesta varor och tjänster är kvalificerade (inklusive resebiljetter, immateriella objekt som rättigheterna för åtkomst till digitalt innehåll och andra licenser), förutom för köp av följande: 

  • Fastigheter (inklusive utan begränsning, bostadsfastigheter)

  • Företag

  • Fordon (inklusive utan begränsning, motorfordon, motorcyklar, husvagnar, flygplan och båtar)

  • anpassade objekt (såvida inte mottagaren påstår att objekten inte kommit fram)

  • Förbjudna objekt enligt PayPals policy för godtagbar användning

  • Industriella maskiner som används vid tillverkning

  • Objekt som motsvarar kontanter (inklusive, utan begränsning, presentkort)

  • Objekt som köpts med Zong, Website Payments Pro eller Virtuell Terminal

  • Privata transaktionsbetalningar

 2. PayPals POS-funktion 

  • Om du själv använder någon av PayPals funktioner för försäljningsställen (point of sale, POS) (inklusive PayPals funktion för platsbaserade betalningar) vid ett fysiskt försäljningsställe (till exempel i en butik) för att betala (eller godkänna faktura för en betalning) ett objekt från ditt PayPal-konto (ett objekt som är ett POS-objekt) rekommenderar vi att du granskar objektet du köpt i närvaro av betalningsmottagaren vid det fysiska försäljningsstället när så är möjligt. På så sätt kan du ta hand om eventuella problem direkt med betalningsmottagaren.

  • Du kan endast inleda en tvist där du hävdar att ett POS-objekt skiljer sig markant från beskrivningen om: 

   1. du inte kunde granska POS-objektet innan du tog det i fysiskt förvar (om du till exempel tog det i fysiskt förvar när det låg i den ursprungliga förpackningen som inte var återförslutningsbar) eller 

   2. det faktum att skicket på POS-objektet skiljer sig markant från beskrivningen inte var tydligt för dig förrän du tog det i fysiskt förvar (om du till exempel upptäckt att POS-objektet skiljer sig markant från beskrivningen när du öppnade förpackningen första gången hemma).

  • Du kan endast inleda en tvist och hävda att ett POS-objekt är (och vi kan behandla ditt POS-objekt som) en INR (item not received, objektet inte mottaget) om: 

   1. du har gett ett skriftligt godkännande till betalningsmottagaren om att ta emot POS-objektet vid en annan tid och/eller plats än försäljningsstället eller 

   2. betalningsmottagaren inte har gjort POS-objektet tillgängligt för dig enligt överenskommelsen.

13.4 Hur mycket omfattas av PayPals köparskydd?

 1. Om PayPal avgör ett krav till din fördel, återbetalar PayPal hela inköpspriset för objektet och de ursprungliga fraktkostnaderna till dig.

 2. PayPal kommer inte att ersätta dig för fraktkostnad som uppstår om du återsänder ett objekt som skiljde sig markant från beskrivningen till betalningsmottagaren eller till någon annan part som PayPal anger. Om betalningsmottagaren lägger fram bevis på att de har levererat varor till din adress kan PayPal bifalla säljaren även om du inte har fått varorna. Se avsnitt 13.11 för annat skydd som du kan vara berättigad till. 

13.5 Hur löser jag mitt problem?
Om du inte kan lösa problemet direkt med betalningsmottagaren går du till Problemhanteringscenter och följer våra anvisningar:

 1. Inleda en tvist:
  Inled en tvist inom 180 dagar efter att du betalade för det objekt som du vill anmäla. Vi kan vägra att acceptera tvister som du inleder om det här objektet efter att den här perioden löpt ut (tänk på det om du tillsammans med betalningsmottagaren bestämmer en leveranstid som infaller efter att den här perioden löpt ut).

 2. Omvandla tvisten till ett krav
  Om du och betalningsmottagare inte kan komma överens omvandlar du tvisten till ett krav inom 20 dagar efter att tvisten inletts. Det är ditt ansvar att följa dessa tidsfrister.
  Du måste vänta i minst sju dagar från betalningsdatumet innan en tvist omvandlas om ett objekt inte mottagits, såvida inte tvisten gäller 2 500 USD eller mer (eller i motsvarande valuta). Om du vill se motsvarande valuta (t.ex. pund eller euro) vid tiden för transaktionen loggar du in på ditt konto och använder verktyget "Valutaomvandlare" som finns i din kontoöversikt. Om du inte omvandlar tvisten till ett krav inom 20 dagar, stänger PayPal tvisten och du är inte längre kvalificerad för en utbetalning enligt villkoren i PayPals köparskydd. Du får endast redigera eller ändra ett krav efter ansökan om du vill lägga till ytterligare information eller om du vill ändra skälet till din tvist eller ditt krav från "objekt inte mottaget" till "varan stämmer inte med beskrivningen" (men endast om det gäller en enskild betalning). I övrigt kan du inte redigera eller ändra ett krav efter anmälan.

 3. Svara på PayPals begäran om information inom rimlig tid
  Under kravprocessen kan PayPal kräva att du tillhandahåller dokumentation som stöd för din ståndpunkt. Du kan bli ombedd att visa kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter, eller annat som PayPal anger.

 4. Följ kraven på PayPal-leveranser inom rimlig tid
  Vid krav där objektet inte stämmer med beskrivningen kan PayPal kräva att du skickar tillbaka objektet till betalningsmottagaren till en adress som ges till dig av PayPal under kravprocessen – eller till PayPal eller en tredje part på egen bekostnad, samt att du uppvisar bevis på leveransen. Kraven på Leveransbeviset beskrivs i avsnitt 11.9 ovan. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när objektet paketeras för att minska risken för skador på produkten under transporten. PayPal kan också kräva att du förstör objektet och visar bevis på dess förstörelse.

13.6 Hur löser man kravet?
När en tvist har omvandlats till ett krav kommer PayPal fatta ett slutgiltigt beslut till förmån för köparen eller betalningsmottagaren. Du kan bli ombedd att visa kvitton, tredje parts utvärderingar, polisrapporter, eller annan information som PayPal efterfrågar i rimlig mån för att kunna utreda kravet. PayPal behåller full frihet att fatta det slutgiltiga beslutet till fördel för köparen eller betalningsmottagaren baserat på de kriterier som PayPal bedömer lämpliga. Om PayPal fattar ett slutligt beslut till fördel för köparen eller betalningsmottagaren måste respektive part följa PayPals beslut. PayPal kan kräva att köparen skickar tillbaka det objekt som köparen hävdar inte stämmer med beskrivningen till betalningsmottagaren, till en adress som ges till köparen av PayPal under kravprocessen (på köparens bekostnad), och PayPal kan kräva att en betalningsmottagare tar tillbaka varan och återbetalar hela köpbeloppet samt ursprungliga fraktkostnader. Om en betalningsmottagare vägrar att ta emot objektet kan PayPal fatta ett beslut om kravet till förmån för köparen, förutsatt att köparen har lämnat in bevis till PayPal som visar att objektet skickades till en adress som tillhör betalningsmottagaren och gavs till köparen av PayPal under kravprocessen. I de fall då en betalningsmottagare förlorar ett krav får betalningsmottagaren inte en återbetalning för sina PayPal-avgifter som är kopplade till transaktionen eller andra avgifter som dras från ditt PayPal-konto från en tredje part och som är kopplade till transaktionen (till exempel avgifter från en tredje parts plattform där du har sålt varan).

13.7 Skyddets omfattning
Betalningsmottagare: Som betalningsmottagare är du ansvarsskyldig gentemot PayPal om du förlorar ett krav från en köpare med ett registrerat PayPal-konto någonstans i världen (under PayPals köparskydd i landet för den köparens PayPal-konto eller på annat vis). Detta innefattar, utan begränsning, om du säljer till en köpare som är en fullprogramanvändare och köparen lämnar in ett SNAD-krav. Du är normalt skyldig att ta tillbaka objektet och återbetala köparen med hela inköpspriset plus de ursprungliga leveranskostnaderna. Du kommer inte att få någon återbetalning av dina PayPal-avgifter. Om du förlorar ett krav för ett objekt som inte stämmer alls med beskrivningen på grund av att återlämnandet av objektet rimligtvis skulle kunna resultera i en kränkning av befintlig lagstiftning (till exempel lagar som rör förfalskning), uppmanas du att återbetala hela beloppet till köparen och i vissa fall kan köparen ombes att returnera objektet till säljaren. Om det föreligger rimliga misstankar om att ett påstående om förfalskade objekt är korrekt, förbehåller sig PayPal rätten att anmäla detta till relevanta nationella eller internationella myndigheter. Dessa myndigheter kan begära att köparen skickar in det påstådda förfalskade objektet till dem, vilket gör det omöjligt att skicka objektet tillbaka till säljaren. Om du säljer eller marknadsför till köpare i andra länder ska du läsa policyn för PayPals köparskydd i de länder där köparna finns (relevanta policyer för PayPals köparskydd finns tillgängliga här samt från sidfoten "Användaravtal" eller "Juridiska avtal" som finns på de flesta av PayPals webbsidor). Det är dessa policyer som gäller för dig som betalningsmottagare eller säljare.

13.8 Vad händer om mitt köp inte uppfyller kraven för ersättning enligt PayPals köparskydd?
Du kan försöka lösa problemet direkt med betalningsmottagaren genom att inleda en tvist i PayPals Problemhanteringscenter. Om du vill göra det måste du inleda tvisten i PayPals Problemhanteringscenter inom 180 dagar från det datum då du gjorde betalningen.När du har gjort det, bör du försöka lösa tvisten direkt med betalningsmottagaren. Om din betalning inte uppfyller kraven för PayPals köparskydd kommer PayPal inte att fatta något beslut om kravet.

13.9 Vad innebär att objektet skiljer sig markant från beskrivningen?

 1. Ett objekt skiljer sig markant från beskrivningen om det är materiellt annorlunda jämfört med den senaste beskrivningen som du fick av betalningsmottagaren innan du betalade för objektet (vilket, för nätköp, anses vara betalningsmottagarens beskrivning av objektet i annonsen). Här är några exempel: 

  1. Du har fått ett helt annat objekt. Exempelvis om du har köpt en bok och fått en dvd eller en tom låda.

  2. Objektets skick stämmer inte med beskrivningen. Exempelvis om objektet beskrivs som nytt och det visar sig vara begagnat.

  3. Objektet har annonserats som äkta men visar sig vara oäkta.

  4. Objektet saknar viktiga delar eller egenskaper som inte tagits upp i beskrivningen.

  5. Du har köpt tre objekt från betalningsmottagaren men bara fått två.

  6. Objektet har skadats under leveransen.

 2. Ett objekt är inte klassat som "skiljer sig markant från beskrivningen" om det inte väsentligt skiljer sig från betalningsmottagarens beskrivning. Här är några exempel: 

  1. Defekten i objektet beskrevs korrekt i betalningsmottagarens beskrivning.

  2. Objektet har beskrivits korrekt, men du vill inte ha det när du fått det.

  3. Objektet har beskrivits korrekt, men det uppfyller inte dina förväntningar.

  4. Objektet har mindre repor och beskrevs som i använt skick.

13.10 Övertagande av rättigheter
Om PayPal betalar ut ett krav, ett återkallande eller en chargeback i en tvist med mottagaren av din betalning, godkänner du att överföra och tillåta PayPal driva vidare dina rättigheter, fördelar och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder mot mottagaren för betalningen. Detta kallas i juridiska termer för att du godkänner en "subrogation" eller att PayPal övertar dina anspråk gentemot mottagaren och tredje parter som är relaterade till betalningen, samt att du godkänner att vi kan utöva dessa rättigheter, fördelar och lösningar direkt eller å dina vägnar enligt PayPals eget gottfinnande.

13.11 Förhållandet mellan PayPals köparskydd och chargeback
Kreditkortets chargeback-rättigheter, om de gäller, kan vara mer omfattande än PayPals köparskydd. Chargeback-rättigheter är inte begränsade till specifika belopp per transaktion, kan begäras mer än 180 dagar efter betalningen, och de kan täcka immateriella värden.

Du kan driva ett krav eller tvist hos PayPal, eller kontakta kreditkortsföretaget eller kreditkortsutfärdaren och driva dina chargeback-rättigheter där. Du kan inte driva frågan hos båda samtidigt och söka dubbel ersättning. Om du har ett pågående krav eller en tvist hos PayPal, och även ansöker om chargeback hos kortföretaget, avslutar PayPal ditt krav eller din tvist och du hänvisas enbart till chargeback-rättigheten.

Om PayPal inte fattar något slutgiltigt beslut om ditt krav förrän ansökningstiden hos kreditkortsföretaget har utgått, eller efter din banks tidsgräns för ett överklagande, och du på grund av vårt dröjsmål inte återfår det fulla belopp du skulle ha varit berättigad till från kreditkortsutfärdaren (dvs. det chargeback-belopp som utgör beloppet du betalt via ditt kreditkort i transaktionen), ersätter PayPal dig för återstoden av det du har förlorat (minus eventuellt belopp som du redan har fått tillbaka av betalningsmottagaren).

Innan du kontaktar kortutfärdaren eller inleder en tvist hos PayPal bör du kontakta betalningsmottagaren för att lösa problemet i enlighet med betalningsmottagarens eventuella returpolicy som anges på betalningsmottagarens webbplats.

Observera att om du väljer att lösa problemet direkt med betalningsmottagaren:

 1. omfattas din rätt att inleda en tvist av en 180 dagars tidsfrist som anges i avsnitt 13.5a. Det är ditt ansvar att följa dessa tidsfrister; och

 2. om (som en del av betalningsmottagarens returpolicy eller på annat sätt) betalningsmottagaren ber att du (och du går med på det) skickar objektet till en adress som inte stämmer överens med adressuppgifterna i vår databas, kan vi bestämma att du inte har skickat tillbaka varan till betalningsmottagaren i enlighet med avsnitt 13.5d.

13.12 Ingen dubbel ersättning
Du får inte något återställande för ett köp enligt PayPals köparskydd om du får återställande för det köpet direkt från betalningsmottagaren eller annan tredje part.

13.13 Biljetter till evenemang
I vissa fall då du köper en biljett eller betalar för rätten att delta i ett evenemang från en betalningsmottagare som har ett PayPal-konto registrerat i Storbritannien ("evenemang") håller PayPal hela summan i särskild förvaring åt dig. Det innebär att du har den verkliga rätten till de pengarna ända tills evenemanget i fråga har genomförts.

bottom of page